Overzicht

Nieuwe richtlijn palliatieve sedatie

  • 18 juli 2022

Een multidisciplinaire en multidimensionele aanpak staat centraal in de herziene richtlijn palliatieve sedatie. De richtlijn is vernieuwd op basis van knelpunten die zorgprofessionals, patiënten en naasten in de praktijk ervaren. 

In deze nieuwe versie van de richtlijn blijft de indicatiestelling voor palliatieve sedatie de verantwoordelijkheid van artsen. Die werken nauw samen met verpleegkundigen en andere zorgprofessionals om het lijden van ernstig zieke patiënten zoveel mogelijk te verlichten.

Een aantal dingen zijn aangepast ten opzichte van de vorige richtlijn. Zo is er nu meer aandacht voor proportionele sedatie, het vroegtijdig bespreken van palliatieve sedatie, mensen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Ook is het onderwerp acute sedatie in de richtlijn opgenomen en staat er beschreven dat het lijden niet alleen lichamelijk van aard hoeft te zijn.