Overzicht

Minder nacontroles bij melanoom blijkt veilig

  • 19 september 2022

Patiënten met schildwachtkliernegatief primair melanoom kunnen minder frequent een follow-up krijgen. Een internationale gerandomiseerde fase III-studie waar onder anderen onderzoekers van Isala, Martini Ziekenhuis en UMCG aan meewerkten toont aan dat dit veilig is. 

In de periode van 2006 tot 2016 verdeelden de onderzoekers 388 volwassen patiënten met de diagnose schildwachtkliernegatief primair melanoom uit kankercentra in Nederland en het Verenigd Koninkrijk over twee groepen. De controlegroep kwam op nacontrole volgens de huidige richtlijnen en de andere groep kreeg minder vaak een follow-up.

Na vijf jaar follow-up verschilde het aantal patiënten met een recidief of een tweede melanoom tussen beide groepen niet (hazard ratio (HR): 0,87 [95%-BI: 0,54-1,39; P=0,57]). In beide studiearmen detecteerde 76 procent van de patiënten een recidief of melanoom zelf. De onderzoekers zagen geen verschil in ziektevrije overleving (HR: 1,00 [95%-BI: 0,49-2,07; P=0,99]).

Meer dan 97 procent van alle patiënten was tevreden over de frequentie van hun nacontroles.