Overzicht

MDO kan rol spelen bij implementatie van innovatieve behandelstrategieën

  • 19 december 2022

Kennis uit klinische trials bereikt specialisten vaak snel. Het toepassen van nieuwe behandelingen zoals effectief bevonden in deze klinische trials, blijkt in de praktijk echter complex. Het multidisciplinair overleg (MDO) zou hierin een faciliterende rol kunnen spelen.

Dr. Sara Creemers, internist in opleiding in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, onderzocht met collega’s in hoeverre het bespreken van een patiënt met gemetastaseerd prostaatcarcinoom in het MDO vaker resulteerde in het geven van een combinatie van androgeen deprivatietherapie (ADT) plus chemotherapie, versus alleen ADT.

In totaal werden 962 patiënten geïncludeerd. Het onderzoeksresultaat was dat het besproken worden in het MDO geassocieerd is met het krijgen van de gecombineerde behandeling (odds ratio 2,77; betrouwbaarheidsinterval 1,68 – 4,59). De 2-jaars overleving van deze groep was 82,1 procent versus 59,9 procent voor mannen die alleen hormoontherapie ondergingen.