Overzicht

Nieuwe mogelijkheden in richtlijnen

Behandeling stadium II-III niet-kleincellig longcarcinoom gaat sterk veranderen

  • 18 april 2024

Adjuvante doelgerichte therapie bij patiënten met een EGFR-mutatie, adjuvante immuuntherapie bij patiënten met een hoge PD-L1-waarde en inductiechemo-immuuntherapie bij resectabele tumoren zijn de nieuwe behandelmogelijkheden voor patiënten met stadium-II-III niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). 

Een uitdaging bij deze behandelingen is dat de populatie patiënten met stadium II-III zeer heterogeen is en de uitkomsten van recente trials niet goed vergeleken kunnen worden met deze real world-populatie. Daarom zetten promovendus Ilias Houda (Amsterdam UMC) en collega’s in een overzichtsartikel de bestaande inzichten en de resterende uitdagingen uiteen. Het mdo heeft hierin een cruciale rol. Het bepalen van de mogelijkheid voor een complete chirurgische resectie staat daarbij centraal.

De toepassing van chirurgie bij patiënten met stadium IIIA is de afgelopen jaren afgenomen ten faveure van chemoradiotherapie met consolidatie immunotherapie, zo valt te lezen op de site van het IKNL. Bij patiënten van stadium II-pN1 NSCLC bedraagt de vijfjaarsoverleving ondanks complete chirurgische resectie slechts 52 procent. Ook voor deze groep bieden de nieuwe behandelopties verbetering.

Een grote uitdaging bij het vergelijken van alle behandelmogelijkheden is dat verschillende studies gebruikmaken van verschillende TNM-edities, selectiecriteria en vereiste diagnostiek. De op stapel staande TNM-editie 9 wijkt hierbij nog meer af van eerdere edities. De onderzoekers geven het belang aan om de resultaten voor stadium-II-III NSCLC-patiënten daarom over een paar jaar weer te evalueren.