OPEN PODIUM

Betere zorg door samenspel met de huisarts

  • 3 min.
  • Open Podium
  • Opinie

Het is belangrijk dat de behandelend arts in het ziekenhuis zo veel en zo goed mogelijk samenwerkt met de huisarts van elke patiënt met ongeneeslijke kanker, met als doel optimale zorg voor de patiënt. Waarom dit samenspel zo belangrijk is?
Twee derde van de palliatieve kankerpatiënten heeft behoefte aan contact met de huisarts als het gaat om praten over de ziekte, behandeling en gevolgen ervan. De tevredenheid van patiënten over dit contact stijgt als het aantal contactmomenten toeneemt.1 De huisarts is voor veel patiënten dus waardevol. Het is voor de kwaliteit van het contact belangrijk dat de huisarts goed op de hoogte is van het beloop van de ziekte en het behandeltraject van de patiënt via de behandelend arts. Dan kan hij of zij de patiënt ondersteunen, bijvoorbeeld door tijdig palliatieve zorg in te zetten en mee te denken over behandelbeslissingen: wat is voor de patiënt belangrijk in het leven? Hoe kijkt de patiënt naar de toekomst? En welke optie past daar mogelijk het beste bij?
Voor de behandelend arts is het dus van belang de huisarts van de patiënt goed op de hoogte te houden, zodat de huisarts kan bijdragen aan de zorg voor de patiënt. Zowel de behandelend arts als de huisarts gaan met de patiënt in gesprek over zijn waarden, wensen en behoeften nu en in de toekomst. Huisarts en onderzoeker John Oosterink2 gaf al aan dat deze gesprekken over het levenseinde tussen beiden beter op elkaar afgestemd moeten worden, zodat de afspraken met de patiënt op één lijn zitten en voor iedereen helder zijn. In onze Doneer Je Ervaring-uitvraag3 gaf zelfs driekwart van de palliatieve patiënten die over het levenseinde willen praten aan dit graag met hun huisarts te doen. Onderwerpen die ze willen bespreken zijn o.a. euthanasie, palliatieve sedatie en pijnbestrijding, maar ook zorgen om hun naasten. De uitkomsten van dit gesprek zijn ook relevant voor de behandelend arts in het ziekenhuis en zou de huisarts dus ook moeten terugkoppelen aan de arts.
Als de ziektegerichte behandeling van de patiënt in het ziekenhuis eindigt, is een tijdige en actuele overdracht van de behandelend arts of het palliatief team naar de huisarts van belang. Dit staat ook als aanbeveling in de publicatie Uitgezaaide Kanker in Beeld4 van IKNL. Daarbij is het van belang dat zij afspraken maken over transmurale samenwerking om de continuïteit en coördinatie van zorg voor de patiënt te waarborgen.


HANDVATTEN VOOR HET SAMENSPEL MET DE HUISARTS

  1. Zoek proactief contact met de huisarts als hiertoe aanleiding is en stem dit af met de patiënt en zijn naasten.
  2. Informeer de huisarts met regelmaat over het beloop van de ziekte en het behandeltraject van de patiënt met ongeneeslijke kanker, in ieder geval als er belangrijke wijzigingen zijn.
  3. Voer tijdig gesprekken met de patiënt en zijn naasten over het levenseinde, stem hierover af met de huisarts en deel wederzijds de informatie die hieruit voortkomt.
  4. Zorg voor een tijdige en warme overdracht van de patiënt naar de huisarts en mogelijk andere zorgverleners in de eerste lijn die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt.
  5. Maak afspraken met de huisarts over transmurale samenwerking voor de momenten waarop dat nodig zal zijn in de zorg voor de patiënt.

Dorien Tange
Zij is: belangenbehartiger laatste levensfase NFK. Zij maakt zich sterk voor mensen met ongeneeslijke kanker.
Zij vindt: dat de kwaliteit en continuïteit van zorg voor de patiënt met ongeneeslijke kanker verbetert als de behandelend arts meer met de huisarts afstemt en samenwerkt.


Wilt u van dit podium gebruikmaken om bijvoorbeeld uw standpunt, pleidooi of oproep onder de aandacht te brengen? Mail dan naar redactie@medischeoncologie.nl.