Nieuws NVMO

 • 2 min.
 • Nieuws NVMO
 • Vereniging

Het NVMO-bestuur werkt continu aan uiteenlopende dossiers die direct of indirect van invloed zijn op de huidige dagelijkse praktijk en/of de medische oncologie in de (nabije) toekomst. Zie onderstaand overzicht voor de meest actuele dossiers.

Snellere informatievoorziening

Actuele dossiers NVMO

Tot op heden verliep de informatievoorziening hierover met de leden voornamelijk via algemene ledenvergaderingen, mededelingen en artikelen in Medische Oncologie, de NVMO-website en de maande lijkse e-nieuwsbrief. Ook kunnen NVMO-leden continu contact opnemen met het bestuur via bestuur@nvmo.org. Gezien het snel veranderende oncologische landschap heeft het NVMO-bestuur gezocht naar nieuwe mogelijkheden om leden sneller en vollediger te informeren. Dit is ook bij de laatste algemene ledenvergadering besproken en heeft reeds geleid tot extra ledenvergaderingen, waarvan de eerstvolgende op dinsdag 4 april a.s. in Utrecht.
Verder zal een regelmatig terugkerende rubriek worden ingericht in Medische Oncologie waarin ontwikkelingen rondom actuele dossiers worden besproken, waarbij voor eventuele aanvullende informatie wordt verwezen naar de NVMO-website of andere relevante online bronnen. In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan vernieuwing van de website, zodat ook deze optimaal toegerust is. Tevens zullen extra e-nieuwsbrieven worden ingezet.
NVMO-leden kunnen het bestuur actief blijven berichten bij vragen, onduidelijkheden en/of suggesties, zodat het bestuur u onder meer via deze nieuw gecreëerde communicatiemogelijkheden zo optimaal mogelijk op de hoogte kan houden.

Meest actuele dossiers

 • Add-ons en indicaties oncologische medicatie
 • Introductie biosimilars
 • Horizonscan+ van ministerie VWS
 • Commissie Van Bochove: toekomst medische oncologie (inclusief inrichting immunotherapie)
 • Opleidingsplekken en vacatures
 • Veranderingen in wetgeving wetenschappelijk onderzoek
 • Toekomst richtlijnenbeleid
 • Doorontwikkeling commissie BOM
 • Introductie nieuw logo en nieuwe website NVMO
 • 20-jarig jubileum NVMO
 • Ontwikkeling nascholingen, webcasts en e-learning
 • Samenwerking met zusterverenigingen en koepelverenigingen

Te downloaden op www.soncos.org

SONCOS-normerings rapport 2017

Cover SONCOS-normeringsrapport

Het normeringsrapport bevat wederom een algemeen deel met een beschrijving van eisen die aan een oncologisch centrum kunnen worden gesteld en daarnaast een tumorspecifiek deel. De voorwaarden voor oncologische zorg voor specifieke tumortypen zijn vanaf deze versie op alfabetische volgorde onderverdeeld in geclusterde categorieën. Verder zijn kwaliteitsnormen van verschillende beroepsverenigingen als bijlagen opgenomen.
Op basis van technische innovaties, wetenschappelijke inzichten, ervaringen in de dagelijkse praktijk en consensus binnen de beroepsgroep is oncologische zorg voortdurend aan verandering onderhevig. Daarom wordt het normeringsrapport jaarlijks herzien. Voor centra die oncologische zorg verlenen is afgesproken dat er na publicatie van nieuwe normen een jaar implementatietijd is om hieraan te voldoen, tenzij anders in het normeringsdocument omschreven.
Een pdf-versie van het rapport is te downloaden op www.soncos.org. NVMO-leden kunnen ideeën, voorstellen en knelpunten melden bij de SONCOS- vraagbaak van de NVMO via soncosvraagbaak@nvmo.org. Alle e-mails worden vertrouwelijk behandeld.


Lancering begin april

Nieuwe website NVMO

De website zal zijn geoptimaliseerd voor gebruik op desktop, laptop, tablet en smartphone. NVMO-leden zullen een nieuw persoonlijk inlogaccount toegewezen krijgen voor de nieuwe NVMO-website (www.nvmo.org). De besloten gedeelten zullen alleen toegankelijk zijn voor NVMO-leden. Overige gebruikers van de huidige (‘oude’) NVMO-website ontvangen per e-mail een uitnodiging om een persoonlijk inlogaccount aan te maken voor de website van het tijdschrift Medische Oncologie (www.medischeoncologie.nl).
Op de nieuwe NVMO-website zal de openbaar toegankelijke database met alle adviezen van de commissie BOM zijn geoptimaliseerd, evenals de congresagenda met bijeenkomsten. Verder zal de nieuwe website voor NVMO-leden een afgeschermd ‘smoelenboek’ bieden waarbij leden contactinformatie van collega’s kunnen opzoeken. Rond de lancering zullen NVMO-leden per e-mail uitgebreider worden geïnformeerd.