Geen sabbatical...

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Inmiddels zijn de meeste collega’s op vakantie geweest. In een andere omgeving is er vaak ruimte voor reflectie en overpeinzingen. Keuzes waarvan wordt verwacht dat u ze maakt krijgen een ander perspectief. Waarschijnlijk is dit ook één van de redenen dat er op ons werk steeds vaker over een sabbatical wordt gesproken.

Er liggen allerlei keuzes voor. In dit nummer van Medische Oncologie zijn verschillende bijdragen opgenomen die gaan over keuzes voor diagnostiek en behandeling. Niet iedereen trekt dezelfde conclusie uit beschikbare wetenschappelijke gegevens. Dit wordt ook duidelijk uit onze recente peiling onder internist-oncologen waarbij 65 procent van de respondenten aangeeft routinematig DPD-deficiëntiebepalingen te verrichten. In een toelichting geven de respondenten die geen routinematige bepalingen verrichten (35 procent) aan waarom ze dat niet doen. Argumenten die worden genoemd gaan over de selectie van de juiste test, onzekerheid over de consequenties en betaalbaarheid door de zorgverzekeraar, alsmede de snelheid van de test.
De geobserveerde praktijkvariatie geeft aan dat we ons hier wetenschappelijk in een grijs gebied bevinden. Er is een oproep vanuit het veld om als NVMO een generaal standpunt in te nemen, zodat onze patiënten in ieder geval kunnen rekenen op uniformiteit van zorg en ook uniformiteit ten aanzien van de betaalbaarheid door de zorgverzekeraar.

Voor internist-oncologen vormt de zorg rondom de patiënt voor wie behandeling een palliatieve intentie heeft een heet hangijzer. In Medische Oncologie nummer 5 verscheen reeds een artikel dat de zorg omtrent financiering van palliatieve zorg aan de orde stelde. Verheugend is dat dit artikel niet onopgemerkt is gebleven. Andere media en ook beleidsmakers hebben kennisgenomen van de noden om de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Er zijn zelfs Kamervragen over gesteld, die minister Schippers onlangs heeft beantwoord.
Komend najaar zullen in een themanummer diverse issues rondom palliatieve zorg verder worden belicht. Hopelijk kan dit gezamenlijk met beleidsmakers bijdragen aan een solide verankering van de palliatieve zorg in Nederland.

Er staat ons een boeiende tweede helft van het jaar te wachten. Nu even geen sabbatical…?

Namens de redactieraad van Medische Oncologie en het NVMO-bestuur,