Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

In dit nummer van Medische Oncologie vindt u op pagina 6 een ingezonden brief van een aantal collega’s uit meerdere perifere ziekenhuizen en STZ-ziekenhuizen, waarin wordt gereageerd op de aankondiging van een commissie onder leiding van collega en oudvoorzitter van de NVMO Aart van Bochove.

Toelichting door NVMO-bestuur

Commissie Van Bochove

Deze commissie is recentelijk opgericht naar aanleiding van discussie binnen het NVMO-bestuur en met enkele leden over het ontwikkelen van een visiedocument aangaande de visie van de NVMO op het vraagstuk centralisatie en netwerkvorming in de komende jaren. Het belang van SONCOS en het normeringsdocument is in de afgelopen jaren toegenomen. Meerdere partijen – zoals zorgverzekeraars, overheid en patiëntenverenigingen – stemmen in toenemende mate hun beleid hierop af. Het is van groot belang dat de NVMO een breedgedragen visie ontwikkelt die als leidraad dient voor inbreng binnen SONCOS. Juist omdat de meningen in onze achterban niet altijd op een lijn lijken te zitten, is besloten tot oprichting van deze commissie. Tijdens de Nederlandse Avond ASCO 2016 is hier al een eerste aankondiging over gedaan en tijdens het recente SONCOS-themasymposium is hier opnieuw melding van gemaakt. De commissie bestaat uit een representatieve doorsnede van leden van onze vereniging (kleiner perifeer, STZ/Santeon, academie, categoraal). 
Tijdens de algemene ledenvergadering op vrijdag 18 november a.s. zal er nog geen definitieve versie voorhanden zijn. Het voorstel van het bestuur zal zijn om in het eerste kwartaal van 2017 een extra algemene ledenvergadering uit te schrijven om de inhoud van het document te bespreken. Daarna zal dit visiedocument bij meerderheid van stemmen worden vastgesteld. Dit zal vervolgens gebruikt gaan worden voor discussie en verdere inbreng in het SONCOS-normeringsdocument 2018. Het bestuur bedankt de leden voor de brief. De bestuursleden onderschrijven het belang van de genoemde punten. Ook ziet het bestuur in de brief een positieve bevestiging voor de instelling van een commissie. Vanzelfsprekend zal een definitief visiedocument alleen tot stand kunnen komen na discussie en inbreng van alle leden. Wij nodigen u dan ook uit om niet alleen in groten getale naar de algemene ledenvergadering van vrijdag 18 november a.s. in Congrescentrum Papendal te komen, maar ook naar de later te plannen algemene ledenvergadering in het eerste kwartaal van 2017. Verder zijn wij ook altijd bereid om met u van gedachten te wisselen buiten vergaderingen om. 

Namens het NVMO-bestuur,
Dr. Haiko Bloemendal, voorzitter
voorzitter@nvmo.org


Nieuwe inrichting foyer tijdens Oncologiedagen

Netwerken en interactie

Foto (kleur) congrescentrum Papendal

Deze nieuwe opzet biedt alle bezoekers een betere mogelijkheid om te netwerken en faciliteert positieve onderlinge interactie. Dit nieuwe initiatief is ontstaan uit overleg tussen het NVMO-bestuur en een vertegenwoordiging van de farmaceutische bedrijven. 
De opzet van de Oncologiedagen is verder vergelijkbaar met voorgaande jaren. Wel wordt voortdurend gezocht naar een goede manier waarop bedrijven zich kunnen presenteren.


Impressie op www.medischeoncologie.nl

SONCOSthemasymposium

Een deelverslag van het eind september door SONCOS georganiseerde themasymposium Nieuwe uitdagingen in de oncologische zorg is online te lezen op www.medischeoncologie.nl. Tijdens deze SONCOS-bijeenkomst kwamen onderwerpen aan bod die van belang zijn voor volgende versies van het SONCOS-normeringsrapport. Onder meer aan de orde kwamen echelonnering van immunotherapie, netwerkvorming en SONCOS-normen in relatie tot kwaliteitsnormen- en registraties.