De NVMO bruist!

  • 2 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Sinds kort mag ik mij voorzitter noemen van de NVMO. Een hele eer. Toch voel ik wel enige druk op mijn schouders om goed aan uw en mijn verwachtingen te voldoen. Gelukkig weet ik mij omringd door goed ingespeelde bestuursleden. Mijn voorganger, prof. dr. Hans Gelderblom, blijft komend jaar actief als algemeen bestuurslid en zal betrokken blijven bij een aantal bestuurstaken, zoals dure geneesmiddelen en de Dutch Surgical Colorectal Audit. Ook dr. Sjoerd Hovenga is onlangs tot het NVMO-bestuur toegetreden; hij volgt dr. Paul de Jong op. Verder neemt Robbert van Alphen de portefeuille ‘DOT en andere beroepsbelangen’ over van dr. Peter Nieboer, die tevens afscheid van het bestuur heeft genomen. Wij danken Paul en Peter hartelijk voor de jarenlange inzet voor de NVMO.

Vooruitkijkend naar mijn eerste jaar voorzitterschap zijn er interessante en belangrijke dossiers waarbij de NVMO een belangrijke inbreng kan en moet hebben. Zo zal het dossier ‘dure geneesmiddelen’ voorlopig veel aandacht vragen. Ook in dit nummer kunt u hierover lezen. Naast de vraag ‘wie moet dat betalen’ zal ook de vraag ‘wie moet het krijgen’ een belangrijke rol gaan spelen. Binnenkort wordt tijdens een ingelaste algemene ledenvergadering verder op deze laatste vraag ingegaan. Dan zal de commissie BOM een voorstel doen hoe nieuwe medicatie zou moeten worden beoordeeld en aan welke criteria moet worden voldaan. Zijn de huidige tools nog toereikend?

De discussie rond dure geneesmiddelen dient overigens wel voortdurend in een breder kader te worden gezien. De door zorgverzekeraars voorgestelde oplossing door op nacalculatie vergoedingen te regelen is een stap in de goede richting. Maar door aan de andere kant in onderhandeling met ziekenhuizen ter compensatie te korten op reguliere ziekenhuiszorg, is het meer een sigaar uit eigen doos. Dit zal niet tot een structurele oplossing leiden.

Met NVMO-bestuurslid dr. Carla van Herpen in het dagelijks bestuur en mijzelf als bestuurslid blijven we goed vertegenwoordigd in het SONCOS-bestuur, ook na het afscheid van dr. Paul de Jong.
Onder het motto ‘centralisatie waar nodig, maar decentralisatie waar kan’ zal de discussie over kwaliteit en volumenorm moeten worden gevoerd. In dit nummer wordt ook aandacht besteed aan de keerzijde van het doorschieten in de zucht naar centralisatie. 

Tijdens de recentelijk gehouden jaarlijkse beleidsdag van het NVMO-bestuur is naast bovenstaande onderwerpen onder meer gesproken over belangrijke zaken als scholing (voor jNVMO-leden), toekomst NVMO-website, registries, kwaliteitsindicatoren en samenwerking met SONCOS, FMS, NIV en andere externe partijen. Ook daar werd nog eens bevestigd dat de NVMO een belangrijk forum is
– en moet blijven – voor oncologisch werkzame internisten.

Kortom: de NVMO bruist en ik kijk uit naar de komende jaren!

Namens het NVMO-bestuur