Dank en welkom!

  • 1 min.
  • Voorwoord
  • Woord vooraf

Allereerst wil ik dr. Ferry Eskens van harte bedanken voor zijn méér dan geslaagde inzet om ons verenigingsblad steeds dikker, fraaier en inhoudelijk interessanter te maken! 
Onlangs heeft hij plaatsgemaakt voor dr. Franchette van den Berkmortel, die hem heeft opgevolgd als voorzitter van de redactieraad, en binnenkort treedt hij aan als voorzitter van de commissie BOM.

Het recente European Cancer Congress in Wenen bracht ons een aantal doorbraken, zoals immunotherapie bij niercelcarcinoom, en gaf ons ook weer de mogelijkheid multidisciplinaire educational sessions te bezoeken en collega’s van andere specialismen te ontmoeten. In deze uitgave wordt teruggeblikt op enkele opvallende sessies. De NVMO organiseerde in het prachtige Palais Pallavicini in Wenen het als vanouds door Astrid Joosten geleide Lagerhuisdebat. Voor het eerst was er een live videoverbinding tussen Ermelo en Wenen. Het debat was levendiger dan ooit tevoren en stellingen als ‘de oncoloog blijft geen internist’ en ‘de longarts is prima in staat om zelfstandig de nieuwe immunotherapie toe te passen’ bleken uitstekend geschikt voor pittige discussies. 

Dit nummer van Medische Oncologie bevat op het gebied van kwaliteitsontwikkeling een interview vanuit drie invalshoeken (patiënt, arts en overheid) over het meten van kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief. Daarnaast is er een terugblik op het onlangs in Utrecht gehouden SONCOS-symposium, waarbij de onderwerpen neuro-endocriene tumoren, opleiding en differentiatie van verpleegkundigen, en immunotherapie bij longcarcinoom aan de orde kwamen. Tijdens dit  symposium werd de visie op deze thema’s ook vanuit patiëntenperspectief belicht.

Verder is er in dit nummer veel aandacht voor de commissie BOM. Naast een nieuw advies worden nieuwe ontwikkelingen besproken: de wijze waarop fase II-studies voor zeldzame indicaties/situaties al of niet in de toekomst door de commissie BOM kunnen worden beoordeeld.

Rest mij u, wellicht ten overvloede, te attenderen op de komende Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen op 19 en 20 november a.s. en de algemene ledenvergadering die dan zal plaatsvinden. Het bestuur rekent ook op uw komst en inbreng!

Namens het NVMO-bestuur