Regorafenib bij GIST in een gevorderd stadium na falen van imatinib en sunitinib

  • 4 min.
  • BOM

Introductie
Een gastro-intestinale stromatumor (GIST) is een zeldzame tumor die met name voorkomt in de maag of in de dunne darm. Veel minder vaak komt de tumor voor in de oesofagus, het colon of het rectum. Ruim 85 procent van de tumoren herbergt een activerende mutatie in het KIT-proto-oncogen en ongeveer 5 procent in het PDGFRα-gen. De restgroep heeft geen mutaties in KIT of PDGFRα (wild-type), maar soms wel mutaties in andere genen zoals NF1.
De belangrijkste behandeling van gelokaliseerde ziekte is chirurgie. Echter: ondanks radicale chirurgie ontwikkelt ongeveer 50 procent van de patiënten binnen 5 jaar een recidief. Voor patiënten met een gemetastaseerde of lokaal voortgeschreden GIST is effectieve therapie voorhanden: imatinib. Deze orale selectieve tyrosinekinaseremmer van onder meer KIT, PDGFRα en ABL is de standaard eerstelijns behandeling. Van de GIST-patiënten is echter 15 procent primair resistent tegen imatinib en meer dan 80 procent van de patiënten ontwikkelt uiteindelijk ziekteprogressie ten gevolge van secundaire mutaties in KIT-exonen. [1,2]
Voor patiënten met imatinib-resistente tumoren is sunitinib een geregistreerde vervolgbehandeling. Sunitinib heeft een krachtiger activiteit tegen wild-type KIT-kinases dan imatinib en remt tevens de kinasesignaleringspaden van onder meer VEGFR1-3, FLT3 en RET. In een gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase III-studie werd een significant verbeterde progressievrije overleving gezien (27,3 versus 6,4 weken; HR: 0,33; 95% CI: 0,23-0,47; P < 0,0001).[3
Regorafenib is een nieuwe orale multikinaseremmer die kinases betrokken bij angiogenese (VEGFR 1-3 en TEK), bij oncogenese (KIT, RET, RAF1, BRAF en BRAFV600E) en de tumor micro-environment (PDGFR en FGFR) remt. In preklinisch en klinisch onderzoek werd activiteit van regorafenib gezien bij patiënten met een tyrosinekinaseresistente GIST. Recentelijk werden de resultaten gepubliceerd van de gerandomiseerde fase III-studie GRID (GIST regorafenib in progressive disease) waarin effectiviteit en veiligheid werd getest bij patiënten die progressieve ziekte hadden na eerdere behandeling met imatinib en sunitinib.[4]

1. Kankersoort en lijn van behandeling
In de GRID-studie werden GIST-patiënten behandeld die progressieve ziekte hadden na eerdere behandeling met imatinib en sunitinib.

2. Vergelijking met de referentiebehandeling in Nederland
Voor patiënten met imatinib- en sunitinib-refractaire GIST is er geen standaardbehandeling. Vergelijking van de activiteit van regorafenib met placebo is derhalve adequaat.

3. Methoden en kwaliteit van de studie
In de GRID-studie werden vanuit 57 ziekenhuizen in 17 landen (Europa, Noord-Amerika en het Verre Oosten) 240 patiënten gescreend en 199 patiënten 2:1 gerandomiseerd tussen regorafenib (1 d.d. 160 mg; n = 133) en placebo (n = 66) in een schema van 3 weken op en 1 week af. De belangrijkste inclusiecriteria waren: histologisch vastgestelde diagnose en falen na of intolerantie voor imatinib en sunitinib. Eerdere experimentele behandeling was toegestaan, behalve VEGFR-blokkerende middelen anders dan sunitinib. Er diende meetbare ziekte te zijn op CT- of MRI-scan. Voldoende conditie (ECOG-performancescore 0-1) en goede beenmerg-, nier-, lever- en hartfunctie waren vereist. Evaluatie werd iedere 4 weken verricht in de eerste 3 maanden, iedere 6 weken in de volgende 3 maanden en vervolgens iedere 8 weken. Cross-over na progressie was toegestaan.
Het primaire eindpunt van de studie was progressievrije overleving (PFS) (volgens RECIST 1.1; centrale radiologische review). Secundaire eindpunten waren totale overleving (OS), responsratio (RR), het gecombineerde eindpunt Disease Controle Rate (DCR: PR + CR + SD gedurende 12 weken) en veiligheid. Resultaten van exploratieve eindpunten (zoals mutatie-analyse) werden in deze publicatie niet beschreven.
Uitgaande van een 100 procent verbetering in PFS met 199 gerandomiseerde patiënten in een 2:1 verhouding met placebo, een eenzijdige α van 0,01 en power van 0,94 waren 144 PFS-events nodig voor de uiteindelijke PFS-analyse. Een interim-analyse voor OS werd gepland tijdens de finale PFS-analyse.

4. Effectiviteit van de behandeling afgezet tegen de bijwerkingen en impact van de behandeling
Tussen januari en augustus 2011 werden 199 patënten gerandomiseerd. De patiëntengroepen waren evenwichtig verdeeld. Analyse werd verricht bij het bereiken van 144 PFS-events: 81 in de regorafenib- groep (61 procent) en 63 in de placebogroep (95 procent). Mediane PFS in de regorafenib-groep bedroeg 4,8 maanden versus 0,9 maanden in de placebogroep (HR: 0,27; 95% CI: 0,19-0,39; P < 0,0001).
Mediane PFS voor de 56 patiënten uit de placebogroep die vervolgens werden behandeld met regorafenib was 5 maanden. De OS was niet significant verschillend tussen beide groepen (HR: 0,77; 95% CI: 0,42-1,41; P = 0,199). Géén van de patiënten had een CR. De DCR bedroeg 52,6 procent in de regorafenib-groep versus 9,1 procent in de placebogroep (95% CI: -54,72 - -32,49; P < 0,0001). De winst in PFS werd in alle subgroepen gezien, behalve bij patiënten die minder dan 6 maanden met imatinib waren behandeld. De meest voorkomende regorafenib-gerelateerde graad 3-4 toxiciteit was hypertensie (24 versus 3 procent), hand-voetsyndroom (20 versus 0 procent) en diarree (5 versus 0 procent).

Samenvattend
De resultaten van deze adequaat uitgevoerde GRID-studie, gestoeld op een goede rationale, tonen aan dat regorafenib in vergelijking met placebo een effectieve vervolgbehandeling is na imatinib en sunitinib. Er was geen OS-winst, meest waarschijnlijk ten gevolge van het cross-overdesign van de studie. De toxiciteit is hanteerbaar. Subgroepanalyse op basis van tyrosinekinasemutatie werd niet besproken.

Effectiviteit   
  • progressievrije overleving    
4,8 vs 0,9 maanden
HR: 0,27; 95% CI: 0,19-0,39; P < 0,0001

  
Bijwerkingen  
  • lethaal < 5%
2% vs 2%
  • acuut, ernstig < 25%
24% vs 3% (hypertensie) en 20% vs 0% (hand-voetsyndroom)   
  • chronisch < 10%
?
  
Kwaliteit van leven   ? ?
 
Impact van behandeling     +
 
Level of evidence 1 fase III-studie
 
Kosten € 4.726,75 euro voor 4 weken behandeling  

Tabel 1. Resultaten GRID-studie afgezet tegen de PASKWIL-criteria.

5. Kosten
De aanbevolen dosering regorafenib is eenmaal daags 160 mg, toe te dienen gedurende 21 dagen per 4 kalenderweken. Per 28 dagen bedragen de behandelkosten 4.726,75 euro.

Conclusie
Voor GIST-patiënten die ziekteprogressie vertonen na imatinib (falen of intolerantie) en sunitinib (falen) is regorafenib een effectieve derdelijns therapie. De PFS tijdens regorafenib is significant langer dan tijdens placebo: 4,8 versus 0,9 maanden (HR 0,27; 95% CI: 0,19-0,39; P < 0,0001). Deze winst is volgens de PASKWIL-criteria voldoende voor een positief advies. De toxiciteit is hanteerbaar.