De plaats van DCF bij het vergevorderd maagcarcinoom

  • 1 min.
  • BOM

In een recente studie van Van Cutsem E et al [1], uitgevoerd bij 457 patiënten met vergevorderd maagcarcinoom in relatief goede conditie, werd een combinatie van docetaxel toegevoegd aan cisplatine en 5FU (DCF: docetaxel 75 mg/m2, cisplatine 75 mg/m2, 5FU 750 mg/m2/dag x 5, eens per 3 weken ) vergeleken met een hogere dosis cisplatine + 5FU (CF: cisplatine 100 mg/m2, 5FU 1.000 mg/m2/dag x 5, eveneens per 3 weken). De experimentele arm (DCF) resulteerde in een significant hogere respons (37 versus 25 procent; p = 0,01) en een significant langere tijd tot progressie (mediaan 5,6 versus 3,7 maanden; p ≤ 0,001).
De overleving was slechts iets, maar wel significant beter (mediaan 9,2 versus 8,6 maanden; p = 0,02). De DCF-behandeling was echter relatief toxisch, waarbij met name meer febriele neutropenie werd gezien (29 versus 12 procent; p < 0,05).
De commissie BOM concludeert dat DCF- in vergelijking met CF-behandeling relatief toxisch is, zonder belangrijke (overlevings)winst. DCF-behandeling biedt geen voordelen boven de – in Nederland – gangbare behandeling met epirubicine-cisplatine-5FU (ECF) of met epirubicine-cisplatine-capecitabine (ECC) bij patiënten in goede conditie, en vormt dus geen aanleiding om dit beleid te wijzigen [1-3]. 6 cycli DCF (mediaan) resulteert in een meerprijs van plusminus 9.600 euro per patiënt, nog afgezien van de kosten van ziekenhuisopnamen in verband met neutropene koorts en (secundaire) groeifactorprofylaxe.

Conclusie
De toevoeging van docetaxel aan een standaardschema met cisplatine/5FU heeft slechts geringe meerwaarde en biedt geen voordeel in vergelijking met de momenteel gebruikelijke standaardbehandelingen.