Trastuzumab bij het mammacarcinoom

  • 3 min.
  • BOM

In het licht van de discussie over de indicaties en gebruik van trastuzumab heeft de commissie BOM zich over de meer recente gegevens gebogen. Na de eerste publicatie in de The New England Journal of Medicine in 2001
[12] zijn er geen nieuwe vergelijkende studies verschenen, maar wel een groot aantal fase II-studies die de effectiviteit van trastuzumab in combinatie met verschillende cytostica tonen. Een gerandomiseerde Franse studie heeft het effect van docetaxel alleen vergeleken met dat van docetaxel in combinatie met trastuzumab, maar is nog niet gepubliceerd. De gegevens van de fase II-studies zijn in een tabel samengevat. Opvallend is de studie van Vogel et al [3] die twee doseringen trastuzumab (2 en 4 mg/kg) heeft vergeleken. De effectiviteit en reponsduur van de hogere dosis bleek niet groter dan die van de standaarddosering. De effectiviteit bij tumoren die overtuigend Her3+ zijn, bedroeg 35 procent, met een responsduur van 7 maanden wanneer trastuzumab als primaire en enige behandeling werd gegeven. Ook wanneer trastuzumab in combinatie met vinorelbine in de eerstelijn gegeven werd, bleek er sprake van een hoge respons, respectievelijk 68 procent met een duur van 1 jaar bij 38 procent van de responders [6]. De respons bedroeg 63 tot 67 procent bij gelijktijdige wekelijkse toediening van docetaxel met een mediane duur van 22 weken [7, 11]. Bij patiënten die al eerder met chemotherapie waren behandeld, werd met een combinatie van wekelijks carboplatine en paclitaxel een respons behaald van 62 procent, met een mediane duur van meer dan 13 maanden. Deze combinatie is echter nog niet vergeleken met monotherapie met een van beide middelen in combinatie met trastuzumab.

Samenvatting
Gemeten aan respons lijkt trastuzumab de effectiviteit van een aantal cytostatica te versterken, wat echter alleen voor combinatie met anthracyclines of taxoiden in gerandomiseerd onderzoek is aangetoond.

Conclusie
Een combinatie van trastuzumab met een taxoid moet op basis van de aangetoonde hogere effectiviteit als de combinatie van eerste keuze worden beschouwd bij patiënten met een (3+) positieve Her2/neu-receptor in het tumorweefsel.

Trastuzumab: fase II-studies      
Auteur

Regiem 

Respons (%)
 
Respons-
duur
TTF

Overleving 

Eerder chemotherapie
 
1. Baselga
1996
Trastuzumab
100 mg/wk
5/43 (11)

5,1 mnd

Niet vermeld

Niet vermeld

≥ 2 lijnen

2. Cobleigh
1999
Trastuzumab
2 mg/kg/wk
34/22 (15)

9,1 mnd

2,4 mnd

13 mnd

≥ 2 lijnen

            Serumspiegels
bereikten steady
state na 20 wk
3. Vogel
2002
Trastuzumab
2 mg/kg/wk
30/114 (26)

> 12 mnd

    Primaire behandeling

  vs. 4 mg/kg/wk

  57% bij
12 mnd
3,8 vs. 3,5 mnd

24,4 mnd

(eerstelijn
gemetastaseerd)
          (25 vs. 23 ns) Behandeling tot PD
4. Seidman
2001
Trastuzumab
2 mg/kg/wk
54/95 (61)

7 mnd

25 wk

n.v.t.

0-1 lijnen eerder
chemotherapie
  Paclitaxel
90 mg/m2/wk

        Vergelijking
tussen FISH en
immuunhistochemie
vs. respons
5. Burstein
2003
Trastuzumab
2 mg/kg/wk
30/40 (75) 

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Neo-adjuvant, dan: OK

  Paclitaxel
175 mg/m2/3 wk

        en adjuvant AC
ECD bij 25%
verhoogd
6. Burstein
2003

Trastuzumab
2 mg/kg/wk

37/54 (68)


38% na
1 jaar

5,6 mnd


45 wk


Geen (eerstelijn
palliatieve 
chemotherapie)
  Vinorelbine
25 mg/m2/wk
         
7. Esteva
2002
Trastuzumab
2 mg/kg/wk
19/30 (63)

22 wk

Na eerstelijn

Na 1 jaar

ECD+ 76% respons

        34 wk 90%  
    3+ = 16/24   Na > eerstelijn Mediaan ECD- 33% respons
    (67)   16 wk 77 wk  
  Docetaxel
35 mg/m2/wk
    Mediaan 27 wk

   
8. Pegram
1998
Trastuzumab
100 mg/wk
9/34 (24)

5,3 mnd

Niet vermeld

Niet vermeld

Alle eerder
chemotherapie
  Cisplatine
75 mg/m2
         
  Q 4 wk          
9. Loesch
2002
Trastuzumab
2 mg/kg/wk
59/95 (62)

13,3 mnd

4,8 mnd

16 mnd

61/95 (63%) eerder
chemotherapie
  Paclitaxel
100 mg/m2/wk
         
  Carboplatine AUC
2/wk
         
10. Gori
2004
Trastuzumab
2 mg/kg/wk
14/25 (56)

10,4 mnd

8,6 mnd

Te vroeg

19 (76%) eerder
chemotherapie
            voor M+
  Paclitaxel
60-90 mg/m2/wk
        2 patiënten hartfalen

11. Tedesco
2004 
Trastuzumab
2 mg/kg/wk
13/26 (50)

n.s.

12,4 mnd

22,1 mnd

12 nooit
chemotherapie
  Docetaxel 35 mg/m2/wk  3+ 12/19 (63)      

Slechts 4
alleen voor M+

            21 nooit
doxorubicine
             
Afkortingen:      
AUC = area under the curve. ECD = circulerend extracellular domain (van Her2/neu). M+ = metastasen