Oxaliplatine als eerstelijnsbehandeling van het gemetastaseerde colorectaal carcinoom

 • 3 min.
 • BOM

Bij de beoordeling zijn twee fase 3-onderzoeken gebruikt (1, 2). In de eerste studie wordt het schema van De Gramont gebruikt. Hierbij wordt aan het in Frankrijk veel gebruikte schema van continue infusie met chronomodulatie van 5-FU en Leucovorin oxaliplatin toegevoegd. De 5-FU wordt deels als bolusinjectie gegeven (400mg/m2/d), gevolgd door 22 uur infusie met 600 mg/m2. Folinezuur wordt in twee uur geïnfundeerd (300mg/m2). Deze medicatie wordt op dag 2 herhaald. De eerste dag wordt dan oxaliplatin (85 mg/m2) toegevoegd door middel van een infusie van twee uur. Als dit poliklinisch moet gebeuren zal de patiënt over een implanteerbaar toedieningssysteem moeten beschikken of ten minste over een ‘lange lijn’. Het De Gramont-schema wordt om de twee weken herhaald. Dus de patiënt dient ten minste vier dagen per vier weken naar de behandelkamer te komen. De werkzaamheid ten aanzien van responskans en ‘Progression Free Survival’ is significant beter. De toevoeging van oxaliplatin doet de toxiciteit van de behandeling echter aanzienlijk toenemen met een forse kans (5,3 vs 41,7 procent) op graad 3/4-neutropenie. Door de chronomodulatie is de ernstige (grotendeels reversibele) neuropathie deels te voorkomen. Ook misselijkheid en braken zijn zeer hinderlijke acute bijwerkingen. Ten slotte is ook diarree vaak een groot probleem.
Bij de beoordeling van de kwaliteit van leven worden de voordelen van de hogere responskans deels tenietgedaan door de toxiciteit. Toch voldoet de verbetering van de kwaliteit van leven nog wel aan de Paskwil-criteria.
Een ander, complexer schema wordt beschreven door Giachetti. Gedurende vijf dagen wordt 5FU continu geïnfundeerd tezamen met chronomodulatie door een piek om 04.00h. De oxaliplatin (125 mg/m2) wordt de eerste dag in vier uur toegediend. Om dit poliklinisch te kunnen toedienen is een vrij complexe pomp nodig met een implanteerbaar toedieningssysteem of een ‘lange lijn’. De hogere dosering oxaliplatin heeft ook hier een hogere toxiciteit zowel van het beenmerg als door een dosisafhankelijke sensorische neuropathie bij 1 vs 13 procent van de patiënten.
Mogelijk doordat het design van beide studies toeliet dat patiënten uit de controlegroep alsnog oxaliplatin kregen toegediend en er ook electieve metastasectomie plaatsvond, is er geen verschil in overleving gevonden. De belangrijkste waarde van de toevoeging van oxaliplatin aan de 5-FU/LV-combinatie lijkt voornamelijk te liggen in een langere progressievrije overleving en langer stationair blijven van de ‘Global Health Status’.

Overwegingen 
Wat betreft de hogere responskans, de langere progressievrije overleving en de betere kwaliteit van leven voldoet de toevoeging van oxaliplatin aan 5-FU/LV aan de criteria.
Hierbij moet worden aangetekend dat niet is aangetoond dat deze combinatie ook resulteert in een langere overleving Bij de beoordeling van de kwaliteit van leven worden de voordelen van de hogere responskans deels tenietgedaan door een toename van toxiciteit.

Paskwil-criteria
  Goed


5-FU/LV vs 5-FU/LV
+ oxaliplatin
(De Gramont, 2000)

5-FU/LV vs 5-FU/LV
+ oxaliplatin
chronomodulatie
(Giachetti, 2000)
Pallatief   
 • Responskans 
≥ 20% 50 vs 22% = 28%* 53 vs 16 = 37%*
 • Responsduur  
≥ 6 wk    
 • TTP 

≥ 6 wk

36 vs 26 = 10 w*

8,7 vs 6,1 mnd =
2,6 mnd*
Overleving   
 • Mediaan 

≥ 6 wk

16,2 vs 14,7 =
1,5 mnd (ns)
19,9 vs 19,5 mnd =
0,4 mnd (ns)
 • Na 1 jaar  

≥ 20%

8% (ns)

Na 1 jaar:
geen verschil
 
Specifiek verschil in bijwerkingen  
 • Lethaal
< 5% 1 patiënt (0,4%)  
 
 • Acuut, ernstig 
  (opname) 
< 25%

Diarreegraad 3/4

Staken behandeling
13 vs 1%
    11,9 vs 5,3 = 6,6% Gr 3/4 diarree
    opnames niet vermeld    43 vs 5% = 38%
      opnames niet vermeld
  
 • Chronisch (beperkend) 
 < 10% gr 3 neuropathie gr 1-2 neuropathie
    18,2% na oxaliplatin, 45% na oxaliplatin,
    deels reversibel

13% met
functiebeperking
      reversibel niet
vermeld
 
Impact van behandeling  
 • paliatief 
≤ 5 dg 2 etmalen continu elke     5 x 12 u continu IV
 • poliklinisch
≤ 3 dg 2 weken  
  
Kwaliteit van leven   Stabiel 
 • PS-respons (WHO/
  Karnofski) 

> 20% verbetering    


Tijd tot meer dan
40% verslechtering
in Global Health
Status significant
Niet vermeld


 • Stabiele PS, TTP-PS   
   
> 6 wk

langer voor
combinatie
met oxaliplatin
 
 
Level of evidence 


Een of meerdere
fase 3-studies of
meta-analyse

Fase 3
De Gramont et al.
JCO 2000, 18,
2938-2947
Fase 3
Giachetti et al.
JCO 2000, 18, 136-147

 
Kosten    
Oxaliplatin per behandeling 
standaardpatiënt (1,73 m2)
 


 
 • medicatiekosten
  Oxaliplatin per
  gemiddelde patiënt
  ƒ 1293,- x 12 =
ƒ 15.516,-

ƒ 1885,- x 8 =
ƒ 15.085,-

Oxaliplatin als eerstelijnsbehandeling van het gemetastaseerde colorectaalcarcinoom

Conclusie: toevoeging van oxaliplatin aan 5-FU/LV heeft meerwaarde bij de eerstelijnsbehandeling van het colorectaalcarcinoom.