5FU-precursor capecitabine bij het gemetastaseerde colorectaal carcinoom

 • 3 min.
 • BOM

Capecitabine

Indicatiegebied: eerstelijns chemotherapie bij het gemetastaseerde colorectaal carcinoom 

Capecitabine (Xeloda) wordt als tablet (500 en 125 mg) voorgeschreven tweemaal daags 1225 mg/m2 gedurende 14 dagen, gevolgd door 1 week rust. Dit lijkt ten opzichte van het standaard Mayo Clinics-schema patiëntvriendelijker (2).
Er is momenteel een aantal nieuwe ontwikkelingen wat betreft de chemotherapie bij het gemetastaseerde colorectaal carcinoom. De resultaten van de fase III-studie van Hoff et al (1) laten zien dat capecitabine wat betreft de overleving gelijkwaardig lijkt aan het standaard 5FU/leucovorin (Mayo Clinics)-schema. De auteurs stellen echter dat de studie niet voldoende power heeft om equivalentie aan te tonen en wachten wat dit betreft op een meta-analyse van een combinatie met de studie die parallel liep in Europa. De hogere response rate na orale toediening suggereert een betere kwaliteit van leven, maar gegevens daarover ontbreken helaas. De toxiciteit tussen beide armen is vergelijkbaar, de winst van een lagere frequentie van stomatitis (14 procent WHO-graad 3-4) wordt grotendeels tenietgedaan door een toename van hand-voetsyndroom (18 procent WHO-graad 3-4). Er is wel een verschil in het aantal opnames wegens bijwerkingen, 34 (11,4 procent) vs 60 (20,4 procent), maar slechts een gering verschil in dosisreductie (41 vs 49 procent) en de noodzaak tot staken van de behandeling wegens toxiciteit (9 vs 6,5 procent). Gelet op het gebruiksgemak voor de patiënt en de lagere frequentie van stomatitis zou de voorkeur mogelijk toch uitgaan naar orale therapie.
De Europese studie is nog niet gepubliceerd, maar een onderzoek naar de kosteneffectiviteit dat deel uitmaakte van de Europese studie (en waarin vergelijkbare responsdata werden vermeld) liet zien dat het gebruik van capecitabine kosteneffectief kan zijn, doordat er een grotere besparing mogelijk is op ziekenhuiskosten (3).
Een definitieve plaatsbepaling binnen de huidige chemotherapeutische mogelijkheden blijft echter moeilijk op basis van één gerandomiseerde studie. Het is daarom ook niet te verwachten dat de 5FU/Leucovorin op korte termijn geheel zal kunnen worden vervangen door capecitabine.

Samenvatting
Eén fase III-onderzoek laat zien dat orale behandeling met capecitabine ten aanzien van de overleving een vergelijkbare effectiviteit en een vergelijkbare toxiciteit bezit als het standaard Mayo Clinics-schema. Graad 3-4 stomatitis trad op bij 14 procent met het Mayo-regiem tegenover hand-voetsyndroom bij 18 procent met capecitabine. De hogere tumorrespons en het gebruiksgemak met een ander toxiciteitsprofiel hebben mogelijk een gunstig effect op de kwaliteit van leven. Die gegevens ontbreken echter in deze studie.

Paskwil-criteria
  Hoff et al (1)   Uitkomst (verschil)
Pallatief      
 • Responskans ≥ 20% 
Eerdere behandeling met 5FU/LV
27,8 vs 36,3%
25,8 vs 11,6% (externe beoordeling)
(p < 0,0001)
24,8 vs 15,5% (beoordeling onderzoekers) 
(p < 0,005)
8,5%

14,2%

9,3%

 • Responsduur ≥ 6 weken   
4,3 vs 4,7 mnd -0,4 mnd
 • TTP ≥ 6 weken
4,1 vs 3,1 mnd 1,0 mnd
Overleving    
 • Mediaan ≥ 6 weken
12,5 vs 13,3 mnd -0,8 mnd
 • Na 1 jaar ≥ 20% 
48 vs 53% -5%
 
Specifieke bijwerkingen Mortaliteit (#) 3 vs 2 patiënten      
 • Lethaal < 5%
Opnames 11,4 vs 20,4%
(p < 0,003)
 
 • Acuut, ernstig < 25% 
Dosisreductie 41 vs 49%    
  Staken behandeling 9,0 vs 6,5%  
       
 • Chronisch 
  (beperkend) 
  < 10% 

Totaal graad 3/4 reacties  

43,2 vs 40,5%
 
  Diarree 15,4 vs 13,9%  
  Stomatitis 3,0 vs 14%  
  Hand-voetsyndroom 18 vs 0%  
  Hyperbilirubinemie 17,3 vs 5,4%  
 
Impact van behandeling      
Oraal   
Oraal gedurende 2 weken eens  per 3 weken     
Per 12 weken:
56 dagen
 • Klinisch ≤ 5 dagen
vs poliklinisch 5 dagen per 4 weken oraal capecitabine
 • Poliklinisch ≤ 3 dagen


vs 15 dagen iv
5FU/LV
  
Kwaliteit van leven       
 • PS-respons (WHO/
  Karnofski) > 20%
  verbetering
Niet vermeld

   
 • Stabiele PS, TTP-PS
  > 6 weken
     
 
Level of evidence  Eén fase III-studie    
 
Kosten       

 • Medicijn per
  behandeling 
  standaardpatiënt
  (1,73 m2)
Prijs per kuur capecitabine 2,5 gr x
1,73 x 14 d = omstreeks ƒ 1.070,– 

 

Oraal capecitabine vs 5FU/LV in de eerstelijn bij het gemetastaseerde colorectaal carcinoom

CONCLUSIE
Capecitabine biedt momenteel een alternatief voor behandeling met 5FU/LV alleen, zoals dit in de palliatieve setting toegepast wordt in het Mayo-regiem. Een definitieve plaats voor combinaties van capecitabine met andere cytostatica of radiotherapie kan nog niet worden aangegeven.

AANVULLING
Vlak voor het verschijnen van dit nummer van Medische Oncologie werd het tweede (Europese) artikel over capecitabine gepubliceerd (5), vergezeld van het editorial Oral versus intravenous fluoropyrimidines for advanced colorectal cancer: by either route, it’s all the same (4). De resultaten zijn een volledige afspiegeling van het artikel van Hoff (1).