Docetaxel als tweedelijns therapie bij het gemetastaseerde mammacarcinoom

 • 3 min.
 • BOM

Docetaxel is een taxaan-verbinding die enkelvoudig wordt toegediend in een dosis van 100 mg/m2 i.v. iedere drie weken. De behandeling vindt poliklinisch plaats. Uit meer dan tien fase-II-onderzoeken is gebleken dat de responskans zowel na eerdere anthracycline behandeling alsook bij anthracycline resistente ziekte meer dan 30% bedraagt. Ook bij viscerale metastasen, in het bijzonder levermetastasen, heeft docetaxel werkzaamheid. Ten tijde van uitvoering van de besproken fase-III-onderzoeken bestond er geen bewezen effectief schema voor patiënten met een gemetastaseerd mammacarcinoom in de tweede lijn. De beide comparator schema’s mitomycine-C/vinblastine en methotrexaat/fluorouracil zijn zeer beperkt werkzaam. De belangrijkste van de twee fase-III-onderzoeken1 omvatte 392 patiënten van wie ruim de helft progressie had tijdens anthracycline therapie of binnen twaalf maanden na adjuvante anthracycline bevattende chemotherapie.
Ook was bij de helft van de patiënten sprake van levermetastasering. Er werden 203 patiënten behandeld met docetaxel en 189 met de mitomycine- C/vinblastine combinatie.
Ten opzichte van de mitomycine-C/vinblastine combinatie is er sprake van een statistisch significant voordeel ten gunste van docetaxel van de mediane Time To Progression (TTP) van acht weken en een betere overleving van 11,6 weken. Dit alles bij een relatief lage responskans van 30%. Het andere fase-III-onderzoek2 vergeleek de effectiviteit bij 283 patiënten, allen anthracycline resistent/refractair, met methotrexaat/fluorouracil. Ook dit onderzoek bevestigde de grotere effectiviteit van docetaxel (42 versus 21%) en een 3,3 maanden langere TTP. Als gevolg van de in het onderzoek opgenomen crossover optie bij falen is het effect op de overleving niet te beoordelen. Ook in deze studie is de frequentie van ernstige niet-hematologische toxiciteit leidend tot het staken van de behandeling met docetaxel beperkt, evenals de sterftekans door toxiciteit van de behandeling. Gezien de toxiciteit en de afhankelijkheid van een redelijke leverfunctie zal een goede patiëntenselectie noodzakelijk zijn.
NB. De kosten van één kuur docetaxel met een dosis van 100 mg/m2 bij een patiënt van 1,6 m2 bedragen ƒ 3435,-.
Conclusie: de commissie BOM is van mening dat docetaxel voldoet aan de Paskwil-criteria en daarom kan worden toegepast bij de bovenstaande indicaties.

Paskwil-criteria 


Onvoldoende

 
Taxotere vs
MitC/Vlb

mammacarcinoom
tweede lijn
(verschil)
Taxotere vs
MTX/5FU

mammacarcinoom
tweede lijn
(verschil)
Irinotecan
colorectaal
carcinoom
tweede 
lijn
vs BSC
Irinotecan
colorectaal
carcinoom
tweede lijn
vs 
5FU (contr.)
Palliatief     
 • Responskans ≥ 20%
< 20% 20% 21% - -
 • Responsduur ≥ 6 w
< 6 w 8 w niet vermeld 9 w -
 • TTP ≥ 6 w
< 6 w niet vermeld 13 w - -
Overleving     
 • Mediaan ≥ 6 w

< 6 w

11,6 w

n.v.t. i.v.m.
crossover
11 w

-

 • Na 1 jaar ≥ 20%
< 20% 15%   23% 13%
           
Adjuvant     
 • Mediane 
  overleving
  < duur
  behandeling
≥ duur
behandeling

n.v.t


n.v.t


n.v.t


n.v.t


 • Overleving 
  na 5 jaar ≥ 5%
< 5%

n.v.t

n.v.t

n.v.t

n.v.t

           
Specifieke bijwerkingen      
lethaal < 5% ≥ 5% 0,4% 0,5% 1,1% 0%
 • acuut, ernstig
  (opname) < 25%
≥ 25%

9%

2%

9%

2%

 • chronisch 
  (beperkend) < 10% 
≥ 10%

8%

--

           
Kwaliteit van leven     
Performance > 20% ≤ 20%        
Status Respons 
WHO/Karnofski 
verbetering
verbetering  geen verschil niet vermeld +24%  
Stabiele PS, 
TTP-PS > 6 w
≤ 6w geen verschil niet vermeld -  
           
Impact van behandeling     
 • Palliatief     
klinisch ≤ 5 d > 5 d -      
poliklinisch ≤ 3 d > 3 d poliklinisch poliklinisch poliklinisch poliklinisch
  1 x 3 w  1 x 3 w 1 x 3 w 1 x 3 w  
           
Level of evidence
Een of meerdere 
studies of meta-
analyse
Uitsluitend
fase-II-studies


Fase-III
ref 1


Fase-III
ref 2


Fase-III
ref 3


Fase-III
ref 4


           
Kosten     
medicijn per 
behandeling
standaard patiënt
  ƒ 3435,-


  ƒ 2700,-